13°C

Beograd

APLIKACIJA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU: ONKO dostupan, sve na jednom mestu za obolele od raka!

In­sti­tut za on­ko­lo­gi­ju i ra­dio­lo­gi­ju Sr­bi­je i Mi­ni­sta­r­stvo zdra­vlja su ra­zvi­li apli­ka­ci­ju ON­KO, pre­ko ko­je će pa­ci­jen­ti mo­ći da se in­fo­r­mi­šu o ra­ku, pre­ve­n­ci­ji, pro­ce­su le­če­nja i po­dr­šci.

- Bro­šu­re ko­je se na­la­ze na apli­ka­ci­ji ON­KO su pi­sa­li na­ši stru­č­nja­ci i to su pra­ve i ta­č­ne in­fo­r­ma­ci­je, i sa­da su dos­tu­p­ne svi­ma. Za­hval­na sam svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li, mi­slim da smo na­pra­vi­li jed­nu ve­li­ku i bi­t­nu stvar - re­kla je prof. dr Da­ni­ca Gru­ji­čić, v. d. di­re­k­to­ra In­sti­tu­ta za on­ko­lo­gi­ju i ra­dio­lo­gi­ju Sr­bi­je.

Pa­ci­jen­ti će do­bi­ti in­fo­r­ma­ci­je o pre­ve­n­ci­ji, di­ja­g­nos­ti­ci i le­če­nju ma­li­g­nih bo­le­sti, upu­t­stva za po­na­ša­nje to­kom i na­kon on­ko­lo­škog le­če­nja, sa­ve­te za la­k­še pri­hva­ta­nje bo­le­sti i le­če­nja, kao i pra­k­ti­č­ne in­fo­r­ma­ci­je za la­k­še sna­la­že­nje u In­sti­tu­tu i si­ste­mu on­ko­lo­ške zdra­v­stve­ne za­šti­te. - Reč je o ja­snim i pra­k­ti­č­nim od­go­vo­ri­ma, i što je na­j­bi­t­ni­je, nau­č­no su za­sno­va­ni. Zna­mo da je suo­ča­va­nje s di­ja­g­no­zom izu­ze­t­no te­ško i da mo­že do­ve­sti do šo­ka i ži­vo­t­ne kri­ze. Apli­ka­ci­ja će im po­mo­ći da to pre­va­zi­đu - ka­že dr sc. med. Ana Jo­vi­će­vić.

Apli­ka­ci­ja je po­sve­će­na sa­mim pa­ci­jen­ti­ma, ali i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma i pri­ja­te­lji­ma. - Lju­di će do­bi­ti i niz pra­k­ti­č­nih in­fo­r­ma­ci­ja, mo­ći će di­re­k­t­no da kon­ta­k­ti­ra­ju sa zdra­v­stve­nim usta­no­va­ma, da se in­fo­r­mi­šu gde mo­gu da za­ka­žu pre­gled i gde mo­gu da do­đu na sa­ve­to­va­nje. Ko­ri­sni­ci­ma su dos­tu­p­ne i an­ke­te o ra­du apli­ka­ci­je, ko­je će nam po­mo­ći da je po­bo­lj­ša­mo. Ta­ko­đe, pla­ni­ra­mo da na­pra­vi­mo i la­ti­ni­č­nu ve­r­zi­ju, za ze­mlje u re­gio­nu, ali i ve­r­zi­ju na en­gle­skom je­zi­ku - re­kla je dr sc. med. Sve­tla­na Ri­stić.

Uputstvo

KA­KO SE KO­RI­STI ONKO

Apli­ka­ci­ja se mo­že preu­ze­ti pre­ko in­te­r­net pro­dav­ni­ce va­šeg te­le­fo­na, u Play pro­dav­ni­ci za An­droid te­le­fo­ne je već dos­tu­p­na, a za ne­de­lju da­na će za ko­ri­sni­ke „Eplo­vih“ te­le­fo­na bi­ti na Ap­p­S­to­ru.




Kurir
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar